Skip to main content

Telefon

+44 683 58 44

Adres

Leszka Czarnego 22, Radomsko
  • bip
  • facebook

Regulamin Aquara

REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO AQUARA

§ 1.. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „AQUARA”, zlokalizowanego w Radomsku, przy ul.Świętej Jadwigi Królowej 22, zwanego dalej „Kompleksem AQUARA”, w skład którego wchodzą:
1) strefa wewnętrzna, w tym:
а) basen sportowy sześciotorowy, w tym dwa tory wypłycone;
b) basen szkoleniowo-rekreacyjny z atrakcjami wodnymi;
c) brodzik dla dzieci;
d) trzy wanny jacuzzi;
e) zjeżdżalnia rurowa z wanną hamowną;
f) sauny: - sauna fińska, - sauna sucha solna,
- łaźnia Infrared, - sauna parowa
2) strefa zewnętrzna, w tym:
a) basen rekreacyjny;
b) zjeżdżalnia;
c) wodny plac zabaw;
d) park edukacyjny

§ 2. Osoby korzystające z Kompleksu AQUARA są zobowiązane do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z pochodzącymi od producentów instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń, a także do ich przestrzegania. Instrukcje, o których mowa powyżej, są umieszczone w formie tablic przy każdym urządzeniu znajdującym się na terenie Kompleksu AQUARA.

§ 3. 1. Kompleks AQUARA jest czynny o godz. 9:30 do godz. 21:30 we wszystkie dni tygodnia.
2. Kompleks AQUARA jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy z wyjątkiem niedziel oraz podczas corocznej przerwy technologicznej.
3. Możliwe są zmiany godzin funkcjonowania Kompleksu AQUARA, wynikające z uzasadnionych przyczyn, m.in. organizowanych zawodów pływackich.
4. Wstęp do Kompleksu AQUARA może być czasowo wstrzymany ze względu na osiągnięcie maksymalnej ilości osób korzystających z Kompleksu. §4. Każda osoba korzystająca z Kompleksu AQUARA jest zobowiązana do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie Kompleksu AQUARA.

§5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Kompleksu AQUARA dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika Kompleksu AQUARA.

§ 6. Teren Kompleksu AQUARA jest stale monitorowany, a utrwalony zapis jest rejestrowany.

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU AQUARA

§7. Z Kompleksu AQUARA nie mogą korzystać osoby:
1) będące w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
2) z chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi;
3) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

§8. 1. Wstęp do Kompleksu AQUARA za wyjątkiem wodnego placu zabaw oraz parku edukacyjnego odbywa się na podstawie
aktywnego w Punkcie Obsługi Klienta transportera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, czyli nośnika danych przypominającego zegarek. 2. Transporter należy umieścić na nadgarstku.
3. Wyjście z Kompleksu AQUARA za wyjątkiem wyjścia z wodnego placu zabaw oraz parku edukacyjnego możliwe jest po oddaniu transportera i rozliczeniu się w Punkcie Obsługi Klienta.

§9. Każdą osobę przed wejściem do Kompleksu AQUARA, za wyjątkiem wodnego placu zabaw i parku edukacyjnego obowiązuje:
1) pozostawienie okryć wierzchnich w szatni głównej;
2) pobranie numerków do szatni;
3) przed wejściem do przebieralni, w miejscu oznakowanym zmiana obuwia na basenowe:
4) przebieranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce;
5) przed wyjściem z szatni sprawdzenie czy szafka została zamknięta;
б) dokładne mycie ciała pod prysznicem przy użyciu odpowiednich środków myjących;
7) wejście przez brodzik w celu dezynfekcji stóp;
8) po zakończeniu pływania oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne w miejscu do tego przeznaczonym. §10. Osoby korzystające z Kompleksu AQUARA zobowiązane są do:
1) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych pełniących dyżur ratowników oraz innych pracowników Kompleksu AQUARA;
2) dostosowania swojej aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia, z uwzględnieniem aktywności innych użytkowników Kompleksu AQUARA;
3) zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych;
4) użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce;
5) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach, skaleczeniach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

§ 11. Na terenie Kompleksu AQUARA obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
1) jeden gwizdek krótki - przekroczenie regulaminu;
2) jeden gwizdek długi - początek zajęć;
3) dwa gwizdki długie - koniec zajęć;
4) seria kilku gwizdków - alarm, należy wyjść z wody.

§ 12. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Kompleksie AQUARA jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.

§13. Zajęcia grup zorganizowanych w Kompleksie AQUARA odbywają się wyłącznie w obecności opiekuna grupy.

§ 14. Na jednego opiekuna grupy zorganizowanej nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

§15. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania grupy z Regulaminem Kompleksu AQUARA oraz ma obowiązek przebywać z grupą od chwili wejścia do momentu opuszczenia Kompleksu AQUARA

§16. Zastrzega się prawo do rezerwacji części Kompleksu AQUARA w celu przeprowadzenia zajęć zorganizowanych.

§17. Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów pływania zatrudnionych w Kompleksie AQUARA lub z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

§18. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy opiekunów, jeden opiekun przypada na jedną osobę niepełnosprawną.

§ 19. Na terenie Kompleksu AQUARA obowiązuje strój kąpielowy:
1) dla kobiet - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała;
2) dla mężczyzn - kąpielówki lub spodenki bez kieszeni przylegające do ciała.

§20. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki przeznaczone do kąpieli;

§21. Ratownicy noszą strój z napisem „Ratownik”.

§ 22. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i urządzenia wodne.

§ 23. Na torach basenów obowiązuje ruch prawostronny.

§ 24. Na basenie sportowym z wydzielonymi torami, na jednym torze nie może przebywać więcej niż 8 osób jednocześnie.

§ 25. W przypadku używania okularów korekcyjnych, okulary te muszą być przymocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

§ 26. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej.

§ 27.1. W basenach wyznaczone są następujące strefy o których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
1) strefa brodzikowa o głębokości wody do 0,6m
2) strefa dla nieumiejących pływać o głębokości wody do 1,2m
3) strefa dla umiejących pływać o głębokości wody do 2,2m
2. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci znaków graficznych na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu. § 28. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenów wyłącznie w ramach zajęć z instruktorem, a indywidualnie mogą korzystać wyłącznie ze strefy brodzikowej oraz strefy dla umiejących pływać.

§29.1. Ze względów bezpieczeństwa zastrzega się możliwość czasowego wyłączenia z eksploatacji poszczególnych części Kompleksu AQUARA.
2. Części Kompleksu AQUARA wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez taśmy, pachołki lub łańcuchy w kolorze biało-czerwonym.
3. Korzystanie z części Kompleksu AQUARA w czasie wyłączenia ich z eksploatacji jest zabronione.

§ 30. Na terenie Kompleksu AQUARA wokół obrzeży niecek basenowych wyznaczone są strefy bezpieczeństwa, w których obowiązuje całkowity zakaz przebywania użytkowników.

§ 31. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkownikom Kompleksu AQUARA zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania żywności oraz napojów w strefie wewnętrznej;
2) używania pod prysznicem kosmetyków w szklanych opakowaniach;
3) wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku ratowników lub w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej;
4) siedzenia na brzegach niecek oraz na słupkach startowych lub na drabinkach wejściowych;
5) biegania, popychania, wrzucania do wody;
6) skoków do wody;
7) wszczynania fałszywych alarmów;
8) pozostawiania dzieci do lat 13 bez opieki;
9) wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki);
10) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z Kompleksu AQUARA, a w szczególności nurkowania w dal oraz wykonania ćwiczeń bezdechowych;
11) używania gwizdków, gwizdania na terenie Kompleksu AQUARA;
12) wprowadzania zwierząt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36. Rzeczy znalezione na terenie Kompleksu AQUARA należy przekazać do Punktu Obsługi Klienta. Rzeczy znalezione przechowywane są przez 4 tygodnie, a następnie przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Radomski.

§37. Skargi i wnioski użytkownicy Kompleksu AQUARA mogą zgłaszać kierownikowi Kompleksu AQUARA.