Skip to main content

Telefon

+44 683 58 44

Adres

Leszka Czarnego 22, Radomsko
 • bip
 • facebook

O nas

Do zadań MOSIR należy:

 • zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi
 • gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych
 • rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta
 • udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej
 • koordynowanie i prowadzenie na poziomie gminy międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z kalendarzem rozgrywek
 • tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego
 • organizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportu oraz prowadzenie sekcji sportowych
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego
 • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88.Ośrodek jest jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym / Dz.U.142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami/.

Cele i zadania MOSiR określa Statut nadany Uchwałą Nr LI/451/14 Rady Miejskiej z dn. 9.04.2014 r.