Pływalnia: 44 683 45 51 \\ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

MOSiR Radomsko

Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 tel. 44 6835844 , reprezentowany przez Dyrektora Marka Wyciszkiewicza;
2) z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 712 126 lub pod adresem poczty elektronicznej mail: iod2@radomsko.pl;
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
5) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4,  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

Klauzula   informacyjna   monitoring

1) Administratorem systemu monitoringu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  pod nr tel.  501 712 126  lub email:  iod2@radomsko.pl
3) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora ; 
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz 130, art.  9a, a także  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357 art. 222 ).
4) zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 10 dni;
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adres:

 

Kryta pływalnia

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 

Kompleks AQUARA

ul. Świętej Jadwigi Królowej 22, 97-500 Radomsko

Kontakt

 

Biuro: 44 683 58 44

Kryta Pływalnia: 44 683 45 51

Siłownia: 667 920 205

Stadion Miejski: 517 311 403

Korty: 513 232 665

Orlik: 603 591 917

AQUARA: 44 307 29 05 / Booking: 883 845 112


Prawa autorskie zastrzeżone © 2022 MOSiR Radomsko