Pływalnia: 44 683 45 51 \\ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

MOSiR Radomsko

Regulamin

REGULAMIN

MIKOŁAJKOWY TURNIER GIER I ZABAW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

DLA DZIECI Z IV KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Organizator:

Miasto Radomsko

Szkolny Związek Sportowy w Radomsku,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

 

Cel imprezy:

Popularyzacja gier i zabawach kl. IV, jako formy aktywności

ruchowej wśród dzieci

 

Miejsce: PSP nr 6 w Radomsku, ul. Św. Jadwigi Królowej 20

Termin: 06.12.2021r.godz 9.30

 

Uczestnicy: Publiczne Szkoły Podstawowe w Radomsku kl. IV

 

Sposób przeprowadzeni turnieju:

Szkoły rywalizują w grach i zabawach o mistrzostwo Miasta

Radomska. W każdej grze występuję 5 dziewcząt i 5 chłopców

Rezerwowi (2 dziewczynki + 2 chłopców ) Ustawienie wg

uznania nauczyciela. Drużyna posiada jednolite stroje sportowe

(jednakowe koszulki).Ostatni uczestnik sztafety ubrany w narzutkę innego koloru( z wyjątkiem zabawy 10 -tutaj jako

pierwszy ).Obowiązuje dotknięcie przy starcie lub wymiana

(podanie) na linii startu. Obowiązuję siad skrzyżny dla zachowania porządku i bezpieczeństwa. Współzawodnictwo

oceniane będzie wg zasady:

1 m-11 pkt, 2 m-9 pkt, 3 m-8, 4 m-7, 10 m-1.

 

-w przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości

punktów o wyższym miejscu decyduję:

a) większa ilość zwycięstw

b) większa ilość zajętych drugich miejsc, itd.

c) wszystkie sprawy sporne rozstrzyga, organizator którego,

którego decyzję są ostateczne.

 

Nagrody: Upominki, dyplomy, puchar, sprzęt sportowy

 

 

 

 

 

Kolejność zabaw:

1.Bieg slalomem z pałeczka sztafetową - slalom w obie strony.*

2.Kozłowanie piłki koszykowej slalomem*

(dowolne kozłowanie piłki, nie ma obowiązku kozłowania LR i PR).

3.Toczenie slalomem piłki lekarskiej 2 kg ręką.*

4.Czworakowanie.*

5.Podskoki obunóż z piłką lekarską 1kg*

(piłka trzymana kolanami).

6.a. Rzut woreczkiem do koła (hula-hop) 1+nauczyciel 3***

b. Rzut piłką do kosza 1+nauczyciel 3***

c. Skok w dal z miejsca - skoki dodawane**

7.Zamiana piłek na podstawkach*

(wyścig ze zmiana piłek koszykowa - siatkowa)

8.Sadzenie i zbieranie ziemniaków*

(2 woreczki, 2 podstawki )

9.Obiegnięcie pachołka przejście przez szarfę*

(przełożenie szarfy jest dowolne tzn. od góry czy od dołu)

10.Podanie piłki 2 kg góra i dół*

(zawodnik w narzutce jako pierwszy, zabawę zaczynamy od postawy, piłka na linii)

 

*o miejscu decyduje czas

**o miejscu decyduje suma długości skoków

***o miejscu decyduje ilość trafień

 

Inne:

  • Zawodnik przystępując do udziału w zawodach oświadcza, że:

  • zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.

  • wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie przez Miasto Radomsko, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, Szkolny Związek Sportowy w Radomsku ,

  • jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

  • nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w turnieju,

  • został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Adres:

 

Kryta pływalnia

ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

 

Kompleks AQUARA

ul. Świętej Jadwigi Królowej 22, 97-500 Radomsko

Kontakt

 

Biuro: +44 683 58 44

Siłownia: 667 920 205

Stadion Miejski: 517 311 403

Korty: 505 649 843

AQUARA: 44 307 29 05


Prawa autorskie zastrzeżone © 2021 MOSiR Radomsko